سیم مفتول نمره ۱.۵ سیم ارماتوربندی
سیم مفتول نمره ی ۲.۵ سیم قالب بندی سیم نجاری

قیمت ،کیلوگرم 19,000 تومان

تحویل